วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง
นายศุภพันธ์    นันสุ
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวจันทิพา   ศรีภา
เจ้าพนักงานการเงินบัญชี
นางวัตถาภรณ์     สุริเมือง
นักวิชาการพัสดุ
นายอโนชา   ปัญทะวงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกาญจนา  นาวิกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางฉันทนา    อินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ